Fysioterapi

Hva er fysioterapi?

Fysioterapi er en vitenskap knyttet til det medisinske fagfelt.

Sentralt i faget er bevegelse. Faget kan beskrives som undersøkende, behandlende og forebyggende tiltak rettet mot bevegelsesapparatet. Dette omfatter blant annet manuelle teknikker, øvelser og eventuelt bruk av tekniske hjelpemidler.

I Norge kreves det autorisasjon for å ha tittelen fysioterapeut.

Fysioterapiutdanningen i Norge er en fireårig høyskoleutdanning som gir bachelorgrad. Det fjerde året er turnustjeneste, ett halvt år på sykehus eller institusjon og ett halvt år i kommunen.

Fysioterapeuter har tradisjonelt jobbet i kommunene, på sykehus/institusjoner og på private institutter med eller uten driftstilskudd. Fysioterapeuter driver både individuell behandling og behandling i grupper. Ofte har pasienten henvisning fra lege eller annen instans, noe som kan gi refusjon via folketrygden/ HELFO. Hvor mye som blir refundert er avhengig av driftstilskuddsavtale med kommunen, henvisning og diagnose bestemt av legen.

Meiningen Praksis AS har avtale om Driftstilskudd fra Lesja kommune for fysioterapitjeneste.

Pasienter kan få fysioterapibehandling også uten henvisning fra lege.

Osteopati

Osteopatiske prinsipper og filosofi ble første gang presentert av den amerikanske legen Andrew Taylor Still i 1874. Dette danner grunnlaget for de fleste manuelle terapiformene som vi kjenner til og som benyttes i Norge i dag.

Eksempel på dette er:
fysioterapi, kiropraktikk og manuell terapi.

Hva er osteopati?

Osteopati er en manuell medisinsk behandlingsform med formål å undersøke og behandle hele bevegelsesapparatet, ikke bare deler av kroppen. Menneskekroppen fungerer ikke i kraft av sine enkelte bestanddeler, men som en helhet hvor alle delene fungerer i et harmonisk samspill. Struktur og funksjon er gjensidig avhengig av hverandre.

Osteopaten benytter bare sine hender, analyserer og gjør bruk av en mengde fintfølende og skånsomme teknikker i sin undersøkelse og behandling. Derfor er osteopati godt egnet for pasienter i alle aldrer da den er tilpasset hvert individ. Undersøkelse, vurdering og behandlingstiltak er i tråd med etablerte retningslinjer innen manuell medisin.

Målet med osteopatisk behandling

er å finne og normalisere funksjons- og bevegelsesforstyrrelser.

Osteopatisk behandling søker å stimulere kroppen til selv å gjenvinne normale funksjoner ved å fjerne, eventuelt redusere blokkeringer som hindrer bevegelse. Slik blir kroppen i stand til å bruke egne ressurser til å lege seg selv og holde seg frisk.

Tap av bevegelse, i alle vevstyper, kan ofte gi akutte smerter eller på sikt føre til smerte, ubehag og kroniske tilstander.

Osteopati tar hensyn til livsstilproblemer som stress, kosthold og deres innvirkning på kroppens funksjoner og inkluderer pasienten ved informasjon til å ta ansvar for egen helse.

Har du spørsmål se nærmere informasjon under ”Spørsmål og svar”

Ultralyd

Meiningen Praksis har utstyr til og utfører ultralydundersøkelser.

Fysioterapeut Kari Hole har utdannelse med kompetanse på ultralyddiagnostikk av muskel- og skjelettsystemet. Hun har godkjent eksamen fra 2013.

Se www.ultralydscanning.no.

Ultralyddiagnostikk av muskel og skjelett

Ved hjelp av ultralyd kan fysioterapeuten se inn mot beinstruktur, muskulatur, bløtvev og ledd.

Før en skanning gjennomføres, tar fysioterapeuten opp en grundig sykehistorie og gjør en relevant klinisk undersøkelse. Basert på de funn som gjøres, ønsker fysioterapeuten å kunne stille en mer eksakt diagnose for å kunne gi en bedre behandling. Enkelte ganger kan det være etter en slik undersøkelse og utredning, at pasienten bør henvises tilbake til lege eller annet helsepersonell.

Er ultralydbølger farlige?

Den form for ultralyd som benyttes i praksisen, er akkurat den samme som benyttes hos lege/jordmor når man er gravid, den er derfor helt uskadelig og uten bivirkninger.

I motsetning til normal røntgen og CT hvor det brukes røntgenstråling, så benytter ultralyd-apparatet seg av lydbølger som reflekteres tilbake til maskinen når de treffer forskjellige typer vev under huden. En avansert datamaskin tolker disse lydbølgene, analyserer og omdanner det til bilder på en skjerm.

Hva kan man se på ultralydbildene?

En erfaren klinikker kan se en rekke patologiske tilstander på bildene. De vanligste tilstandene fysioterapeuten ser etter, er skader på muskel og bindevev, innvekst av blodkar og nerver i senevev som kan indikere inflammasjon (irritasjon/betennelse), avleiring av kalk i muskel- og senevev og forstørrede slimposer. Det er også vanlig å se etter væskedannelser/hevelser som kan indikere skadet vev.

Om oss

Meiningen Praksis As
Stavheimsgrende 8
2666 Lora
Lesja kommune i Nord-Gudbrandsdal
Oppland Fylke

Berit Elisabeth Meiningen

Berit Elisabeth Meiningen DO, BSc (Hons) Ost. Med.
Utdannet fysioterapeut i Berlin, 1973 - 1976.
Arbeidet som fysioterapeut i Berlin 1976 - 1977.
Åpnet fysikalsk institutt på Lora i Lesja Kommune i 1978 og som fremdeles er i god drift.
Eksamen i Akupunkt-terapi i 1992.
Utdannelse i osteopati fra ”International Academy of Osteopathy (IAO)” 1992 – 1998.
Eksamen, forsvar av oppgave og Diplom i Gent, Belgia, 1998.
Forskningskurs i London, 2000.
Engelsk statlig autorisert osteopat fra 2000, registrert ved ”General Osteopathic Council”.
For å beholde denne autorisasjonen kreves det årlig dokumentert faglig vedlikehold.
Akademisk grad,” BSc(Hons) in Osteopathic Medicine”, avlagt ved ”British College of Osteopathic Medicine” og ”University of Westminster”, London, 2001.
Årlige nasjonale og internasjonale oppfølgingskurs og konferanser.

 

Kari Hole

Norges Idrettshøgskole (NIH), Oslo 1989 -1992.
Grunnfag idrett.
Mellomfag kroppsøving.
Mellomfag helse- og idrettsbiologi.
Høgskolen i Oslo, avd. fysioterapi, 1992 – 1995.
Ansatt på Steffensrud Opptreningssenter 1996 -1997.
Ansatt som kommunal fysioterapeut i Lesja Kommune, 1997 – 2001.
Ansatt som fysioterapeut i privat praksis ved Meiningen Praksis AS siden 2001.
Eksamen i bruk og diagnostisering med ultralydscanning av muskel - og skjelettsystemet 2013.
Årlige fysioterapi- og idrettsfaglige oppfølgingskurs.

Vanlige spørsmål og svar?

Pasienter søker som regel en osteopat for behandling etter skade, redusert bevegelse og smertefulle tilstander, dvs. akutte eller kroniske tilstander. Forebyggende tiltak med fokus på overbelastning, livsstil og feilfunksjon er også en vesentlig del av det helsetilbud en osteopat tilbyr. Dette er høyt prioritert for å unngå senskader og funksjonstap. Derfor er faktainformasjon om årsakssammenhenger til pasientens plager og forslag til egne tiltak viktige for et godt resultat.

Som regel oppsøkes en osteopat for lidelser i muskel/skjelettsystemet, men osteopatisk behandling er også et effektivt alternativt ved andre typer plager.

Osteopatisk behandling er effektiv for en rekke lidelser, både akutte og kroniske.
De aller fleste er velkjente og alminnelige, f.eks.:
Rygg / bekken problemer
Hodepinetilstander/ svimmelhet
Hofte / kne / ankel problemer
Fordøyelsesproblemer
Nakke / skulder / arm problemer
Inkontinens
Idrettsskader
Reumatiske tilstander
Problemer etter fall/ulykker
Bihuler/kjeve/ansiktsproblem
Plager / redusert bevegelighet etter operasjoner
Plager/ feilfunksjon pga. arr
Barn med motoriske problemer
Holdningsproblemer
Småbarnskolikk
Gjentatte øre/nese/halsproblem
Svangerskapsproblemer i bekken/rygg/bein
Menstruasjonssmerter

Alle kan ikke garanteres å bli friske. Er en skade av en slik art at vevet er ødelagt (akutt traume eller tidsavhengige slitasjeforandringer), vil osteopaten søke å stimulere kroppen til å erstatte eller utjevne den påfølgende funksjons/bevegelsesforstyrrelsen. Kroppens mulighet til å kompensere bevegelsestap er unik og kan utnyttes på en positiv måte. Sykdommer som sådan behandles ikke, men ofte kan følgetilstander av sykdom behandles.

Osteopatien har et stort virkefelt som gradvis utvides etter hvert som forskning og erfaring tilsier det. Forskning fra alle medisinske profesjoner er av interesse.
Osteopati er en manuell medisinsk behandlingsform. Osteopaten benytter hendene til å normalisere bevegelsestap og funksjonsforstyrrelser i kroppens ulike vevsstrukturer. Eksempler på dette kan være; leddmanipulasjon, tøyninger, mobilisering/frigjøring og stimulering av vevet til normal bevegelse, egenøvelser og andre spesielle osteopatiske teknikker.
Etter osteopatibehandling forventes reaksjoner i kroppen, normalt vil det skje en forbedring, umiddelbar eller etter en tid. Enkelte kan få en forbigående reaksjon (influensalignende symptomer, tretthet, uopplagthet, lett smerteøkning, hodepine, kulde/varme følelse og lignende).
Alle aldersgrupper kan behandles med osteopati da denne behandlingsformen er særpreget individuell og hvor hensynet til pasientens behov har første prioritet. Dette gjelder særlig med hensyn til sikkerhet både i valg av teknikker og ved tvil om pasientens diagnose og helsetilstand. Dette gjelder også små barn.
Osteopater er utdannet til å være selvstendig helsepersonell og opptrer i alle land som primærkontakter. Osteopater i enkelte andre sammenlignbare land er statlig autorisert helsepersonell. At osteopatenes kvalifikasjoner er underlagt en offentlig kontroll gir sikkerhet for brukerne. Dette innebærer at pasienten har mulighet til å oppsøke osteopat direkte og uten rekvisisjon fra lege eller annet helsepersonell. Osteopaten samarbeider nært med fagpersonell innen tradisjonell medisin og henviser til skolemedisinsk undersøkelse/behandling dersom det er nødvendig.
Osteopati kan for enkelte føles som en ny behandlingsform i Norge, selv om behandlingskonseptet er velkjent i det meste av verden. Det finnes av den grunn ingen refusjonsordning fra Folketrygden/ HELFO. Ingen osteopater har driftstilskudd fra kommunen/fylket.
I enkelte andre sammenlignbare land er profesjonen godkjent og statlig autorisert som helsepersonell. Dette er foreløpig ikke tilfellet i Norge. Osteopatisk behandling etter skade dekkes av de fleste forsikringsselskap og enkelte arbeidsgivere. Ettersom osteopati per i dag ikke har refusjonsrett, er prisnivået likevel sammenlignbart med andre manuelle terapiformer (Kiropraktikk og Manuell Terapi).
Osteopati er en egen selvstendig helseprofesjon i alle sammenlignbare land. Internasjonalt baserer utdanningen seg på en medisinsk heltidsstudie ved høyskole/universitet over 4/6 år. Utdanningen inneholder teori i basal/grunnmedisinske fag samt pasientpraksis og behandlingsteknikker. En formell grunnutdanning for en osteopat skal etter 4 – 6 år ende opp med et diplom og en akademisk grad, Bachelor- eller Mastergrad. Utdannelsen skal enten være en heltidsutdanning på høyskole-/universitetsnivå, eller såkalt postgraduert med bakgrunn som fysioterapeut eller lege. Pasientene bør forsikre seg om dette.
Pasienten har rett til å vite om behandlingen borger for sikkerhet og kvalitet.
I 1992 startet ”International Academy of Osteopathy” (IAO) fra Belgia den første utdannelsen i osteopati i Norge.

Kontakt oss